Miejsca do odwiedzenia w Kuwejt

Coat of arms: Kuwejt

06:10:20

KW

Kodem ISO

+965

Kod telefoniczny

Asia/Kuwait

Strefa czasowa

Kuwejt

Stolica

Najbardziej popularnych miasta

Al-FarwanijjaProwincja Al-Farwanijja
Populacja:279 733
Al ZahraProwincja Hawalli
Populacja:32 064
Al-ArdijaProwincja Al-Farwanijja
Populacja:60 624
BajanProwincja Hawalli
Populacja:47 043
Bunaid al-KarProwincja Stołeczna
Populacja:34 710
FaihaProwincja Stołeczna
Populacja:23 729
HawalliProwincja Hawalli
Populacja:217 287
JabriyaProwincja Hawalli
Populacja:78 026
KhaitanProwincja Al-Farwanijja
Populacja:190 546
KuwejtProwincja Stołeczna
Populacja:62 074
MangafProwincja Al-Ahmadi
Populacja:145 123
Mubarak al-KabirProwincja Mubarak al-Kabir
Populacja:46 833
OmariyaProwincja Al-Farwanijja
Populacja:19 334
RabiyaProwincja Al-Farwanijja
Populacja:21 473
SalamProwincja Hawalli
Populacja:27 555
As-SalimijjaProwincja Hawalli
Populacja:301 043
SalwaProwincja Hawalli
Populacja:82 654
ShaabProwincja Hawalli
Populacja:16 162
SharqProwincja Stołeczna
Populacja:35 417
SurraProwincja Stołeczna
Populacja:36 517

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDworzec autobusowyElektrykFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHydraulikJedzenieJubilerKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja TransitstadionŚlusarz